>១៨.មលវគ្គ


>

១៨. មលវគ្គ
២៣៥.          បណ្ឌុបលាសោវ ទានិសិ,         យមបុរិសាបិ ច តេ ឧបដ្ឋិតា;
ឧយ្យោគមុខេ ច តិដ្ឋសិ,            បាថេយ្យម្បិ ច តេ ន វិជ្ជតិ។
ឥឡូវនេះខ្លួនអ្នកដូចស្លឹកឈើទុំហើយ ទាំងពួកបុរសរបស់យមរាជប្រាកដដល់អ្នកហើយ ខ្លួនអ្នកតាំងនៅក្នុងមាត់សេចក្ដីវិនាស សូម្បីស្បៀងគឺកុសលរបស់អ្នកក៏មិនទាន់មានឡើយ។
២៣៦.             សោ ករោហិ ទីបមត្តនោ,         ខិប្បំ វាយម បណ្ឌិតោ ភវ;
និទ្ធន្តមលោ អនង្គណោ,                    ទិព្វំ អរិយភូមិមេហិសិ ។
អ្នកចូរធ្វើកុសលជាទីពឹងសម្រាប់ខ្លួនទៅ ចូរព្យាយាមអោយឆាប់ទៅ ចូរជាអ្នកប្រាជ្ញទៅ បើអ្នកធ្វើយ៉ាងនេះហើយ នឹងទៅជាអ្នកកំចាត់បង់មន្ទិលបានមិនមានទីទូលគឺកិលេសនឹងដល់នូវភូមិរបស់ព្រះអរិយៈដូចជាទិព្វបាន។
២៣៧.           ឧបនីតវយោ ច ទានិសិ, សម្បយាតោសិ យមស្ស សន្ដិកំ;
វាសោបិ ច តេ នត្ថិ អន្តរា, បាថេយ្យម្បិ ច តេ ន វិជ្ជតិ។
ឥឡូវនេះ ខ្លួនអ្នកត្រូវជរាចូលដល់ហើយ ជាអ្នករៀបដំណើរទៅកាន់សំណាក់យមរាជ មួយទៀត ទីសំចកក្នុងចន្លោះ មិនមានដល់អ្នកទេ សូម្បីស្បៀងក៏មិនមានដល់អ្នក។
២៣៨.             សោ ករោហិ ទីបមត្តនោ,         ខិប្បំ វាយម បណ្ឌិតោ ភវ;
និទ្ធន្តមលោ អនង្គណោ,                    ន បុន ជាតិជរំ ឧបេហិសិ។
អ្នកចូរធ្វើទីពឹងសម្រាប់ខ្លួនទៅ ចូរព្យាយាមអោយឆាប់ទៅ ចូរជាអ្នកប្រាជ្ញទៅ បើអ្នកធ្វើយ៉ាងនេះហើយ នឹងទៅជាអ្នកកំចាត់បង់មន្ទិលបាន មិនមានទីទួលគឺកិលេសនឹងបានត្រូវចូលទៅ កាន់ជាតិ ជរា ព្យាធិ មរណៈទៀតហើយ។
២៣៩.            អនុបុព្វេន មេធាវី,                     ថោកំ ថោកំ ខណេ ខណេ;
កម្មារោ រជតស្សេវ,                   និទ្ធមេ មលមត្តនោ។
អ្នកមានប្រាជ្ញា គួរកំបាត់បង់មន្ទិលរបស់ខ្លួនបន្ដិចម្ដងៗ រាល់ៗខណៈដោយលំដាប់ ដូចជាងមាស ជំរះស្នឹមឬច្រែះរបស់មាសដូច្នោះ។
២៤០.             អយសាវ មលំ សមុដ្ឋិតំ,           តទុដ្ឋាយ តមេវ ខាទតិ;
ឯវំ អតិធោនចារិនំ,                   សានិ កម្មានិ នយន្តិ ទុគ្គតិំ។
ច្រែះកើតអំពីដែក លុះកើតអំពីដែកនោះហើយ តែងស៊ីដែកនោះវិញ យ៉ាងណាមិញ កម្មទាំង ឡាយរបស់ខ្លួនតែងនាំបុគ្គលអ្នកប្រព្រឹត្ត កន្លងបញ្ញាជាគ្រឿងជំរះចិត្ត អោយទៅកាន់ទុគ្គតិ ក៏យ៉ាងនោះឯង។
២៤១.             អសជ្ឈាយមលា មន្តា,             អនុដ្ឋានមលា ឃរា;
មលំ វណ្ណស្ស កោសជ្ជំ,           បមាទោ រក្ខតោ មលំ។
មន្ដទាំងឡាយមានការមិនស្វាធ្យាយន៍ជាមន្ទិល ផ្ទះទាំងឡាយមានការមិនថែទាំជាមន្ទិល សេចក្ដីខ្ជិលជាមន្ទិលរបស់ពណ៌សម្បុរ សេចក្ដីប្រមាទជាមន្ទិលរបស់បុគ្គលអ្នករក្សា។
២៤២.             មលិត្ថិយា ទុច្ចរិតំ,                     មច្ឆេរំ ទទតោ មលំ;
មលា វេ បាបកា ធម្មា,             អស្មិំ លោកេ បរម្ហិ ច។
ការប្រព្រឹត្តអាក្រក់ជាមន្ទិលរបស់ស្ដ្រី សេចក្ដីកំណាញ់ជារបស់អ្នកអោយ ធម៌អាក្រក់ជាមន្ទិល ក្នុងលោកនេះនិងលោកខាមុខ។
២៤៣.             តតោ មលា មលតរំ,                 អវិជ្ជា បរមំ មលំ;
ឯតំ មលំ បហន្ត្វាន,                  និម្មលា ហោថ ភិក្ខវោ។
ធម្មជាតិជាមន្ទិលដ៏លើសលុបជាងមន្ទិលទាំងនោះ គឺអវិជ្ជាជាមន្ទិលដ៏ក្រៃលែង ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ ចូរលះមន្ទិលទាំងនេះចេញ ចូរកុំជាអ្នកមានមន្ទិលឡើយ។
២៤៤.             សុជីវំ អហិរិកេន,                     កាកសូរេន ធំសិនា;
បក្ខន្ទិនា បគព្ភេន,                    សំកិលិដ្ឋេន ជីវិតំ។
បុគ្គលអ្នកមិនមានសេចក្ដីអៀនខ្មាស ក្លៀវក្លាដូចសត្វក្អែក កំចាត់បង់គុណរបស់អ្នកដទៃ ជាអ្នកឈ្លានពាន ជាអ្នកឃ្នើសឃ្នងជាមនុស្សសៅហ្មង រស់ងនៅដោយងាយ។
២៤៥.             ហិរីមតា ច ទុជ្ជីវំ, និច្ចំ                សុចិគវេសិនា;
អលីនេនាប្បគព្ភេន,                  សុទ្ធាជីវេន បស្សតា។
ចំណែកបុគ្គលអ្នកមានសេចក្ដីអៀនខ្មាស ស្វែងរកអំពើស្អាតជានិច្ច មិនលេះលោះមិនឃ្នើស ឃ្នង រស់នៅដោយកម្មដ៏បរិសុទ្ធ អ្នកឃើញត្រូវ រស់នៅដោយលំបាក។
២៤៦.             យោ បាណមតិបាតេតិ,            មុសាវាទញ្ច ភាសតិ;
លោកេ អទិន្នមាទិយតិ,           បរទារញ្ច គច្ឆតិ។
ជនណាសំលាប់សត្វផង និយាយពាក្យកុហកផង កាន់យកវត្ថុដែលគេមិនបានអោយក្នុងលោកផង សេពប្រពន្ធរបស់អ្នកដទៃផង។
២៤៧.             សុរាមេរយបានញ្ច,                   យោ នរោ អនុយុញ្ជតិ;
ឥធេវមេសោ លោកស្មិំ,            មូលំ ខណតិ អត្តនោ។
ជនណាផឹកទឹកសុរានិងមេរ័យផង ជននោះឯងឈ្មោះថា គាស់រំលើងឫសគល់របស់ខ្លួន ក្នុងលោកនេះ ដោយពិត។
២៤៨.             ឯវំ ភោ បុរិស ជានាហិ,             បាបធម្មា អសញ្ញតា;
មា នំ លោភោ អធម្មោ ច,         ចិរំ ទុក្ខាយ រន្ធយុំ។
ម្នាលបុរសដ៏ចំរើន អ្នកចូរដឹងយ៉ាងនេះថា ជនទាំងឡាយមានធម៌ដ៏លាមក រមែងមិនជាអ្នកសង្រួមដូច្នេះ លោភៈនិងសភាពមិនមានធម៌គឺទោសៈ ចូរកុំបៀតបៀនអ្នក          អោយបានសេចក្ដីទុក្ខអស់កាលយូរឡើយ។
២៤៩.             ទទាតិ វេ យថាសទ្ធំ,                 យថាបសាទនំ ជនោ;
តត្ថ យោ មង្កុតោ ហោតិ ,          បរេសំ បានភោជនេ;
ន សោ ទិវា វា រត្តិំ វា,                 សមាធឹ អធិគច្ឆតិ។
ជនរមែងអោយតាមសទ្ធា តាមសេចក្ដីជ្រះថ្លា បុគ្គលណាជាអ្នកអៀនខ្មាសក្នុងទឹកនិងភោជន របស់ជនទាំងឡាយដទៃ ជននោះ រមែងមិនបានសមាធិចិត្ត ក្នុងវេលាថ្ងៃ ឬក្នុងវេលាយប់ឡើយ។
២៥០.             យស្ស ចេតំ សមុច្ឆិន្នំ,                មូលឃច្ឆំ សមូហតំ;
ស វេ ទិវា វា រត្តិំ វា,                              សមាធឹ អធិគច្ឆតិ។
លុះតែសេចក្ដីអៀនខ្មាសនោះ បុគ្គលណា បានផ្ដាច់ផ្ដិលដកឡើង ធ្វើអោយមានឫសគល់ដាច់ហើយ បុគ្គលនោះឯង ទើបបានសមាធិចិត្តក្នុងវេលាថ្ងៃឬក្នុងវេលាយប់។
២៥១.             នត្ថិ រាគសមោ អគ្គិ,                   នត្ថិ ទោសសមោ គហោ;
នត្ថិ មោហសមំ ជាលំ,              នត្ថិ តណ្ហាសមា នទី។
ភ្លើងស្មើដោយរាគៈមិនមាន ការចាប់ស្មើដោយទោសៈមិនមាន បណ្ដាញស្មើដោយមោហៈមិនមាន ស្ទឹងស្មើដោយតណ្ហាមិនមាន។
២៥២.             សុទស្សំ វជ្ជមញ្ញេសំ,                 អត្តនោ បន ទុទ្ទសំ;
បរេសំ ហិ សោ វជ្ជានិ,               ឱបុនាតិ យថា ភុសំ;
អត្តនោ បន ឆាទេតិ,                 កលិំវ កិតវា សឋោ។
ទោសរបស់ពួកជនដទៃ ឃើញបានដោយងាយ ចំណែកទោសរបស់ខ្លួន ឃើញបានដោយលំបាក ព្រោះបុគ្គលនោះ រោយទោសទាំងឡាយចំពោះអ្នកដទៃ ដូចបុគ្គលរោយអង្កាមដូន្នោះ តែថា រមែងបិទបាំងទោសរបស់ខ្លួនទុក ដូចព្រានបក្សីបិតបាំងអត្តភាពដោយវត្ថុសម្រាប់បិត បាំង មានមែកឈើជាដើម ដូច្នោះ។
២៥៣.            បរវជ្ជានុបស្សិស្ស ,                    និច្ចំ ឧជ្ឈានសញ្ញិនោ;
អាសវា តស្ស វឌ្ឍន្តិ,                 អារា សោ អាសវក្ខយា។
កាលបុគ្គលគយឃ្លាំមើលទោសរបស់អ្នកដទៃជាប្រក្រតី មានការកត់សំគាល់ហេតុក្នុងការពោលទោសអ្នកដទៃ ជាប្រក្រតី អាសវៈទាំងឡាយរបស់បុគ្គលនោះ តែងចំរើន បុគ្គលនោះឈ្មោះថា ឋិតនៅឆ្ងាយអំពីធម៌ជាគ្រឿងអស់អាសវៈ។
២៥៤.             អាកាសេវ បទំ នត្ថិ,                 សមណោ នត្ថិ ពាហិរេ;
បបញ្ចាភិរតា បជា,                   និប្បបញ្ចា តថាគតា។
ស្នាមជើងក្នុងអាកាសមិនមាន សមណៈខាងក្រៅមិនមាន ពួកសត្វត្រេកអរហើយក្នុងធម៌យឹតយូរ ព្រះតថាគតទាំងឡាយមិនមានធម៌ជាគ្រឿងយឹតយូរឡើយ។
២៥៥.             អាកាសេវ បទំ នត្ថិ,                 សមណោ នត្ថិ ពាហិរេ;
សង្ខារា សស្សតា នត្ថិ,              នត្ថិ ពុទ្ធានមិញ្ជិតំ។
ស្នាមជើងក្នុងអាកាសមិនមាន សាមណៈខាងក្រៅមិនមាន សង្ខារទាំងឡាយជារបស់ទៀងមិនមាន ព្រះពុទ្ធទាំងឡាយមិនមាន កិលេសជាគ្រឿងញាប់ញ័រទេ។
                                                        ចប់មលវគ្គ។
Advertisements

About SOTHEA YON

Siem Reap Province, Cambodia Education: BA: Public Administration MA: Buddhist studies Like: Humanitirian work Research Tel: +85516401645 Email: sesimereap@gmail.com https://www.facebook.com/sothea.yon

Posted on ខែ​មេសា 20, 2011, in ជីវិតតាមទស្សនៈព្រះធម៌. Bookmark the permalink. បញ្ចេញមតិ.

ឆ្លើយ​តប

Fill in your details below or click an icon to log in:

ឡូហ្កូ WordPress.com

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី WordPress.com របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

Google+ photo

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Google+ របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូប Twitter

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Twitter របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូបថត Facebook

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Facebook របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

w

កំពុង​ភ្ជាប់​ទៅ​កាន់ %s

%d bloggers like this: